Expertise zakelijke projecten

Wij hebben de overtuiging dat een goed ontworpen buitenruimte het verschil maakt tussen ergens zijn en je écht thuis voelen. Wanneer we werken aan een landschapsontwerp creëren we harmonie tussen architectuur, landschap en leefstijl.

Voordat we echter aan een ontwerp beginnen, kijken we grondig naar de bestaande situatie. Waardevolle karakteristieken uit het landschap, kwalitatieve bestaande bomen en aansluitingen met de omgeving hanteren we als uitgangspunten. Een ontwerp maken we daarbij nooit alleen. We zijn echte teamplayers en werken nauw samen met onze opdrachtgevers, partners, architecten, stedenbouwkundigen en tal van andere adviseurs.

Voor ons staan altijd de eindgebruiker en (groene) kwaliteit centraal. We gebruiken onze ambachtelijke visie op ontwerp om van grote schaal tot in maakbare details een doordacht ontwerp te realiseren. Onze landschapsontwerpen zijn vanzelfsprekend en sluiten niet alleen aan op de wensen van de opdrachtgever, maar komen volledig tot zijn recht door een logische aansluiting op de context. Het eindresultaat is plek specifiek, helder in lijnvoering en een balans tussen architectuur en landschap.

Lees meer over onze Werkwijze.

Landschapsontwerp

Een landschapsontwerp begint met een grondige analyse. Welke kansen en potenties zien we? Welke waardevolle elementen zijn er en hoe kunnen we die in de toekomst versterken? Ons werkveld is breed. Zo werken we aan ontwerpen in landelijk gebied, openbare ruimtes in (hoog)stedelijke gebied, daktuinen en zorglandschappen.

De brede samenstelling van ons team is onze kracht. Onze landschapsontwerpers werken nauw samen met tuinontwerpers om de plannen op alle schaalniveaus door te ontwerpen. Dit komt bijvoorbeeld goed naar voren in onze ontwerpen voor landgoederen waar een landschapsontwerper met veel ecologische en planologische kennis, samenwerkt met een tuinontwerper aan één integraal plan.

De combinatie van deze expertises en heldere plannen maakt dat veel opdrachtgevers blijven terugkeren en wij een ambitieus en betrouwbaar netwerk hebben opgebouwd. Een voorrecht omdat we op basis van deze relatie samen constant naar een hogere kwaliteit kunnen streven.

Lees meer

Advies

Als landschapsontwerpers worden we veelvuldig gevraagd om vanuit onze groene expertise adviserend mee te kijken. Vaak beginnen we met visie en conceptvorming. Wat is haalbaar en wat zijn kansen? We maken de potenties inzichtelijk en geven met onze praktijkervaring aan hoe die benut kunnen worden.

Een belangrijke volgende stap is het Landschappelijk Inpassingsplan (LIP). Hoe krijg je als opdrachtgever een nieuwe ontwikkeling passend in het landschap terwijl je ook de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit verhoogt? Een werkwijze die we ook voor de bouw van ons eigen kantoor hebben toegepast. Benieuwd? Zie Black Barn Goirle.

Naast Landschappelijke Inpassingsplannen werken we in het bouwteam ook veel aan landschappelijke en stedenbouwkundige masterplannen. We brengen daarbij graag onze kennis van landschapsbouw, ecologie en beplanting ter tafel maar ook onze heldere manier van communiceren en verbeelden. Iets wat goed van pas komt in de participatie trajecten waarin we als team samen met de betrokken bewoners aan (maatschappelijk) breed gedragen plannen werken.

Meer weten?
Bekijk onze werkwijze of neem contact op.

Klimaatrobuust landschapsontwerp

Ons klimaat verandert en dat heeft ons inziens een nieuwe aanpak nodig. Grote droogte en piekbuien wisselen elkaar af. Het veroorzaakt forse overlast, maar kunnen we vanuit die noodzaak om te veranderen niet ook meerdere doelen tegelijk behalen?

Voor ons staat Klimaatrobuust ontwerp voor een integrale benadering. We integreren bijvoorbeeld graag waterberging in onze plannen, die zowel tijdens piekbelasting als ook tijdens droogte zijn waarde bewijst. Kwalitatief groen is hierin van groot belang. Door de keuze voor klimaatrobuuste plantsoorten verhogen we de biodiversiteit én verminderen we hittestress en extra beheeringrepen.

Onze passie voor beplanting maakt ons onderscheidend. Onze inhouse beplantingsexperts maken vanuit praktijkervaring beplantingsplannen waarvan we weten dat ze de nieuwe omstandigheden kunnen weerstaan én door de seizoenen heen zoveel mogelijk beleving toevoegen.

Meer weten?
Bekijk onze werkwijze of neem contact op.

Uitvoeringsbegeleiding

Als onze plannen zijn afgerond begint de volgende belangrijke fase; de uitvoering. Als studio zijn we daarbij vaak betrokken vanuit een esthetische en begeleidende rol. Samen met het bouwteam zorgen we dat het ontwerp op de juiste manier naar de uitvoering wordt vertaald en de afgesproken kwaliteit gewaarborgd wordt.

Een belangrijke rol ligt ook hier in de kwaliteit van groen. Voorafgaand aan de uitvoering zoeken we de beplanting en bomen uit bij kwekers. Zo weten we dat de juiste kwaliteit aangekocht wordt die we met een check tijdens de levering op de bouw verifiëren. Zijn de juiste soorten geleverd, en heel belangrijk, is ook de juiste grond en/ of substraat geleverd voor een goede voedingsbodem? En zijn tenslotte bestaande bomen voldoende beschermd tegen bouwschade?

Tijdens de uitvoering zijn onze experts ook beschikbaar voor het uitzetten van de beplanting als deze kennis bij de uitvoerende partij ontbreekt. Zo werken we in teamverband samen en zorgen we dat het maximale resultaat uit het beschikbare budget gehaald wordt.

Meer weten?
Bekijk onze werkwijze of neem contact op.

Beheer

Tijdens de afronding van onze plannen stellen we ook een beheeradvies op. We kunnen immers kwalitatief groen voorstellen, laten leveren en inplanten, maar als het niet goed onderhouden wordt, zal het alsnog geen goede kwaliteit opleveren.

Onze beplantingsexperts maken daarom naast beplantingsplannen ook een beheeradvies waarin ze op basis van ervaring en afstemming met de opdrachtgever heldere voorschriften geven over hoe het project na oplevering moet worden onderhouden.

Gedurende de jaren kunnen we vervolgens de kwaliteit monitoren en waar nodig het beheeradvies bijstellen op de beschikbare middelen, zodat het beeld van het groen sterk en kwalitatief blijft.

Meer weten?
Bekijk onze werkwijze of neem contact op.