Logo
Menu

Herontwikkeling Bedrijvenpark
C’park Bata Best

Het terrein van de oude schoenenfabriek van Bata in Best wordt gefaseerd getransformeerd naar een unieke, gemengde bedrijfslocatie. Studio REDD is als landschapsontwerper gevraagd voor de herontwikkeling van de bedrijfslocatie C’park Bata in Best en zal zich buigen over het ontwerp voor de inrichting en het onderhoud ervan. In samenwerking met Brouwers Groenaannemers en Greencurve wordt de ‘Design and Build’ aanpak toegepast, waarbij de ontwerp- en bouwfasen elkaar overlappen en een snellere oplevering mogelijk is.

C'park Bata Best landschapsarchitect

Van historisch erfgoed naar functionele bedrijfslocatie

Nu de schoenindustrie weg is, biedt het oude fabrieksterrein mogelijkheden tot herontwikkeling.
In de toekomst zal het C’park een functioneel, gemengd bedrijvenpark worden.
Het terrein bevindt zich in de groene schakel tussen Eindhoven en Best en ligt in de lijn van de Oirschotse Heide en de Sonse Hei en deze natuurgebieden zijn onze inspiratie voor het vergroenen van de buitenruimte.

Bata in het park

Het concept is werken in het parklandschap. We zoeken een aansluiting bij de huidige parkstructuur die aan het terrein grenst en laten deze gevoelsmatig doorlopen het terrein op. Om de parksfeer nogmaals te versterken, wordt er groen geparkeerd in het park en aan de achterzijde van het terrein. Zwaar verkeer zal van het terrein geweerd worden door de auto’s naar de flanken van het terrein te sturen. Het groene parkeren is mogelijk door middel van een klimaatadaptieve verharding, namelijk een modulair systeem van waterpasserende betonplaten, die speciaal voor dit project op maat gemaakt worden. Het voordeel van deze platen is dat ze gemakkelijk verplaatst kan worden.

Duurzame waterberging en ecologisch groen

Door het parkeren aan de randen van het bedrijvenpark te organiseren ontstaat er een groene centrale verblijfsplek. Daarnaast zijn er nog diverse verblijfsplekken bij de gebouwen, individuele flexwerkplekken en beweegruimtes in het groen. Het terrein krijgt een grootste entree met een verbijzondering in de verharding en verhoogde bloembakken met een zitrand. Alle beplanting in het gebied krijgt een natuurlijk karakter en draagt bij aan de ecologie van het gebied. Zo wordt er bijvoorbeeld gekozen voor vakken van inheemse, streekeigen soorten en bloemrijk grasland en natuurlijke bomenlanen met verschillende soorten. Deze klimaatadaptieve beplanting mag verwilderen.
De hoeveelheid groen zorgt ervoor dat er geen extra riolering aangelegd hoeft te worden voor de afwatering van de gebouwen. Alle gebouwen worden direct afgekoppeld op de groene buitenruimte. Extra waterberging wordt gerealiseerd door middel van een wadi. Omdat verwacht wordt dat de wadi niet meer dan twee keer per jaar onder water zal staan, wordt deze tevens verhard met de modulaire waterpasserende betonplaten.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw buitenruimte? Neem dan contact op met de studio en spar met een van onze ontwerpers.